Sąd Wyjątkowy z art. 175 ust. 2 (k.n.r.) Konstytucji Narodów Rdzennych – tzw. Konstytucji RP

Człowiek nie ma prawa sądzić człowieka, a człowiek ma wszelkie prawa by sądzić korporacje, która krzywdzi Jego, Jego rodzinę lub Naród, a także działalność, która temu służy.

Fikcje tzw. osób fizycznych zostały stworzone by manipulować ludźmi, by korporacje mogły się panoszyć na naszej ziemi po przodkach. Ci co temu służą, nie są poczytalni, bo krzywdzą nieświadomie nawet własne dzieci. Nie walczymy z ludźmi, ale z Ich opętanymi rządzą pieniądza, władzy, śmierci, ciała umysłami. Zaczynamy od swoich, by pozbyć się gniewu i lęku, bo w prawdzie i z miłością do rodzin, jednoczyć możemy się znacznie szybciej, niż ten pasożyt nam szkodzić.

SĄD KONTROLNY

Międzynarodowego Sądu Lachickiego

 

Międzynarodowy Sąd Lachicki, został utworzony przez Naród, o czym zawiadomienie, zostało złożone do człowieka żywego (nie do tzw. osób fizycznych, które nie są określone w prawie i prawdzie), w tzw. Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, który w związku z art. 122 k.p.a., został umocowany w prawie i prawdzie.

 

Sąd Wyjątkowy z art. 175 tzw. Konstytucji RP, działa w imieniu i na rzecz Narodu Polachów (Polaków), ustanowiono na podstawie Dekretu z dnia 30.11.1939r. Dz.U. nr 102, angers z dn. 02.12.1939 r.), m.in. w związku faktami dokonywania przestępstw, m.in. z art. 24 k.k.

 

Sąd Polubowny p.n. Sąd Kontrolny, w stosunku do człowieka żywego z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, działa wg rozdziału III k.p.c., art. 1170. , działa w formie Zrzeszenia: Sądów Arbitrażowych, Sądów życia, Sądów Prawa Naturalnego, Sądów Naturalnych oraz innych instytucji chroniących człowieka i jego praw do wolności, wraz z Kancelariami Narodu (prawa naturalnego, windykacyjnymi, rejentów, mediatorów).

 

Obserwatorzy Społeczni (Arbitrzy Sądu Polubownego),  jako przedstawiciele Sądu Kontrolnego to ludzie żywi, świadomi praw wynikających z Prawa Naturalnego oraz art. 4 i 31 tzw. Ustawy Zasadniczej tzw. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, występują na w obronie praw i godności człowieka w tzw. budynkach użyteczności publicznej, w sprawach dotyczących zbierania tzw. dowodów społecznych.

 

Procedura obiegowa Sądu Wyjątkowego

Zawiadomienia i orzecznictwa składane w budynkach Narodu w tym w sądach, urzędach, bankach, szkołach, szpitalach, uczelniach i innych powiązanych w strukturze zarządzanej przez Naród stwierdza nieważność wszystkich instrukcji i regulaminów, które zawierają informacje i zasady dotyczące kopii, odpisów i oryginałów.

Procedura obiegowa zakłada, że każdy z egzemplarzy tego samego dokumentu (zawiadomienia, orzecznictwa, precedensu) stanowi oryginał i jest składany do wymienionych instytucji, dla każdej po jednym, a co za tym idzie, pieczątkę i podpis potwierdzający wpłynięcie należy postawić na każdym z oryginałów, niezależnie od ich ilości.

Forma, w której pieczątka z podpisem przyjmującego dokument jest tylko na jednym oryginalnym egzemplarzu jest niewystarczająca.

 

ZALECENIA DLA AKTORÓW SCEN I PUBLICZNOŚCI

 

Chroniąc godności człowieka, zwracając się do istoty żywej, a nie nieświadomych swoich praw ludzi występujących w roli tzw. funkcji publicznych, którą przyjęły one bez Ich winy (zgodnie z prawdopodobieństwem występowania czynników ograniczających, wyszczególnionych w załącznikach nr 1 i 6), nieświadomie, zadaje się pytania do występujących w spektaklu tzw. spotkania.

 

Poniższe pytania, korzystając z zasady równości stron, przed dokonaniem ingerencji na tzw. człowieku, należy zadać tzw. radcy prawnemu, tzw. adwokatowi, urzędnikowi, tzw. sędziemu, tzw. prokuratorowi, nauczycielowi, przedsiębiorcy, komornikowi, tzw. lekarzowi, itd.:

 

 1. Gdzie w tzw. prawie stanowionym, znajdę definicję tzw. osoby fizycznej?
 2. Czy tzw. sędziowie, o ile dokonują czynności w stosunku do firmy lub tzw. osoby fizycznej, mają obowiązek zapoznania się z aktami sprawy?
 3. Czy występuje Pan / Pani jako człowiek, który ma godność, czy tzw. osoba fizyczna?
 4. Skoro korzystamy z sądu jako Naród, czy występując jako człowiek z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji, czy można obrazić jego budynki, drukarki, długopisy oraz inne zasoby należące do Narodu?
 5. Czy człowiek, na którego bezpośrednią przestrzeń, ma wpływ krzywd lub działań, ma prawo do ochrony od drugiego człowieka, nawet gdy nie ma tego świadomości?
 6. Co oznacza w tzw. prawie tzw. imię i nazwisko i gdzie znajdę tego definicję
 7. Czym się różni godność od imienia i nazwiska?
 8. Co do godności człowieka, występującego z art 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, ma forma papierowa lub plastikowa tzw. dokumentów tożsamości?
 9. Czy człowiek ma prawo sądzić drugiego człowieka, wiedząc że człowiek z natury nie krzywdzi i nie pozwala krzywdzić?
 10. Jeżeli umysł człowieka uległ uszkodzeniu, na skutek czynników zewnętrznych, czy człowiek ma prawo te czynniki usunąć?
 11. Czy człowiek od którego zależy życie innego człowieka, jeżeli wykonuje swoje obowiązki bezprawnie lub krzywdzi siebie lub innych, ma prawo do wykonywania swojego zawodu?
 12. Czy człowiek ma prawo do ustanowienia pełnomocnika, w ochronie godności lub życia swojego lub pieczy swojej rodziny?
 13. Czy tzw. korporacja lub jej jednostka, może podpisywać umowę, wniosek, wydawać decyzję, oświadczenie, ustanawiać prawo?
 14. Czy człowiek żywy jest wystawcą dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji lub paszportu?
 15. Jeżeli złamano przepisy art. 58 k.c. unieważniające czynność cywilno-prawną, to czy konsekwencje tego czynu są również bezprawne, jeżeli miały bezpośredni wpływ na dokonywanie kolejnych?
 16. Czy osoba fizyczna lub wystawione na nią tzw. dokumenty tożsamości oraz formy graficzne, słowne, liczbowe żyją?
 17. Gdzie rejestrowany jest tzw. numer PESEL?
 18. Czym różni się tzw. człowiek od tzw. obywatela, w rozumieniu rozdzielenia wynikającego z tzw. Ustawy Zasadniczej
 19. Czy funkcjonariusz publiczny, powinien mieć umocowanie jako człowiek, czy jako tzw. osoba fizyczna?
 20. Czy tzw. sędziego obowiązuje przestrzeganie prawa, w tym ustawy zasadniczej?
 21. Czy człowiek, który opłacany jest przez Naród, albo tzw. osoba, która działa dla Narodu, powinna pomagać człowiekowi, w ramach przyjętych na siebie obowiązków?
 22. Czy tzw. Polska ma granice i czym jest tzw. Poland Republic of
 23. Czym są tzw. numery D-U-N-S i co mają wspólnego z urzędami i sądami?
 24. Czy postawienie granic i podziałów człowieczeństwu jest zgodne z prawdą?
 25. Czym jest tzw. sędzia, skoro uważa, że może sądzić człowieka?
 26. Czy tzw. sędzia, który występuje jako martwa funkcja, osoba, bez umocowania prawnego jako człowiek z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji, ma uczucia do rozstrzygania o sprawach rodzinnych? Jakie umocowanie prawne ma tzw. osoba w tzw. prawie, skoro definicji
 27. Czy przestępstwem jest narzucanie dziecku w wieku 7 lat tzw. osobowości, a także zmuszanie rodziców dziecka do poddania dziecka tzw. kształceniu? Jakie następstwa psychiczne dla istoty żywej, może przynieść narzucenie uprzedmiotowienia?

 

www.sad.lachicki.pl